Connect with us
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020 privind somajul tehnic și normele de aplicare

Economic

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020 privind somajul tehnic și normele de aplicare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020 și normele de aplicare privind șomajul tehnic și plata indemnizației.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT:

Guvernul

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020

Data Intrarii in vigoare: 21 Martie 2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,

având în vedere că decretul prevede acordarea unei majorări a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020

privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, respectiv o indemnizaţie pentru fiecare zi liberă care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, acordată pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege,

având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum şi declararea „Pandemiei“ de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii la data de 11.03.2020,

luând în considerare experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice,

în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecţiei,

luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi a beneficiarilor unor măsuri de asistenţă socială,

aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru siguranţa socială şi

economică a populaţiei, precum şi reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe perioada stării de urgenţă decretate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I

Legea nr. 19/2020

privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:

 1. La articolul 1, alineatele (1)

şi (3)

se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  1. Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
  1. Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înţelege:

a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată

 • cu modificările şi completările ulterioare;
 1. adoptatorul;
 2. persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
 3. persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 4. persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.”

2. La articolul 1, după alineatul (3)

se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:

„(3^1) Beneficiază de prevederile prezentei legi şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(3^2) Prevederile prezentei legi se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006

 • republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(3^3) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:

  1. este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1)

sau art. 11 alin. (2)

ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011

 • cu modificările şi completările ulterioare;
  1. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
  2. se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

(3^4) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului sau în cazul soţului/soţiei acestora, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată

 • cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 2, alineatele (2)-(4)

se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^3), precum şi de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

 1. Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Acordarea zilelor libere pentru angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.”

4. La articolul 2, după alineatul (4)

se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Angajatorii din domeniile prevăzute la alin. (4) acordă zilele libere în condiţiile prezentei legi, doar după epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.”

5. Articolul 3

se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 3

 1. Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 1. Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006

privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).

  1. Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.
  1. Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiei prevăzute la alin.
 1. se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  1. Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002

, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006

, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (1) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

6. După articolul 3

se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

ART. 3^1

 1. Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1), corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgenţă în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau în prezentul articol.

 1. Pentru personalul din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat.
  1. Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017

 • cu modificările şi completările ulterioare.”

7. Articolul 4

se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 4

Numărul de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 3^1 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 3^1.”

8. Articolul 6

se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 6

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (7), precum şi procedurile aferente decontării sumelor privind

plata indemnizaţiei prevăzută la art. 2.”

ART. II

  1. Acordarea  stimulentului  de  inserţie  prevăzut  la  art.  7  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a

Guvernului nr. 111/2010

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 132/2011

 • cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006

 • cu modificările şi completările ulterioare;

b) beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020

privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;

  1. se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată
 • cu modificările şi completările ulterioare;
  1. li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situaţiei de urgenţă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999

privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004

 • cu modificările şi completările ulterioare.
  1. În cazul în care, după perioada prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 111/2010

 • aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011
 • cu modificările şi completările ulterioare, atunci stimulentul de inserţie se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
  1. Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 32 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
 • aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011
 • cu modificările şi completările ulterioare.
  1. Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se află în plata stimulentului de inserţie, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
 • aprobată prin Legea nr. 132/2011
 • cu modificările şi completările ulterioare.

ART. III

  1. Începând  cu  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  ordonanţe  de  urgenţă  şi  în  baza

Decretului nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poşta electronică.

  1. Cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) vizează acordarea următoarelor beneficii de asistenţă socială:

a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993

privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 132/2011

 • cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţia lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004

privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  1. ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011

privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.

92/2012

 • cu modificările şi completările ulterioare;
  1. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002

privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare.

 1. Depunerea prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor prevăzute la alin. (2) se face astfel:

a) pentru beneficiile prevăzute la lit. e)-f) şi h), la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori locuiesc efectiv solicitanţii;

b) pentru beneficiile prevăzute la lit. a)-d) şi g), la autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori locuiesc efectiv solicitanţii.

 1. Depunerea prin poşta electronică a cererilor, declaraţilor şi documentelor doveditoare este opţională şi se realizează în condiţiile în care agenţiile teritoriale ori autorităţile administraţiei publice locale au dezvoltate sisteme de primire electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 1. Începând cu data prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistenţă socială pentru oricare din beneficiile sociale prevăzute la alin. (2) se poate transmite beneficiarului în format letric sau prin poşta electronică de către agenţia teritorială emitentă.

ART. IV

 1. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile teritoriale şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială prevăzute la art. III alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 1. Organizarea modului de primire prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare se stabileşte prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru drepturile prevăzute la art. III alin. (2) lit. c)-f) şi h), respectiv prin dispoziţie a primarului pentru drepturile prevăzute la art. III alin. (2) lit. a), b) şi g).
 1. Pentru cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor prevăzute la art. III alin. (3) lit. b), depuse prin poşta electronică la autorităţile administraţiei publice locale, acestea au obligaţia de a transmite la agenţia teritorială, în termenul prevăzut de lege, solicitările primite, la adresa de poştă electronică oficială a instituţiei sau prin Punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010

privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016

privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017

ART. V

 1. În cazuri excepţionale, agenţiile teritoriale şi/sau autorităţile administraţiei publice locale pot solicita persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poşta electronică prezentarea la sediul instituţiei.
 1. Prin cazuri excepţionale se înţeleg următoarele:
 1. determinarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii la care agenţiile teritoriale sau autorităţile administraţiei publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a criteriilor de acordare a drepturilor;
 1. informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
 1. Termenul prevăzut de lege pentru soluţionarea cererii în cazurile excepţionale prevăzute la alin. (2) se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

ART. VI

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile teritoriale şi autorităţile administraţiei publice locale vor a afişa la sediul instituţiilor şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind posibilitatea şi procedura solicitării beneficiilor de asistenţă socială prin poşta electronică, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. VII

Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, transmiterea prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.

ART. VIII

Rapoartele de monitorizare prevăzute la art. 30 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014

pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012

privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, întocmite înainte de instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, rămân valabile după încetarea stării de urgenţă şi vor fi luate în considerare în procesul de evaluare pentru acordarea unei noi licenţe pentru serviciul social.

ART. IX

(1) Pe perioada instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiile de asistenţă socială care au drept condiţie frecventarea cursurilor de învăţământ de către copii sau tineri se acordă fără întrerupere.

(2) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, alocaţia zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale se acordă pe perioada valabilităţii certificatului de orientare şcolară fără a fi condiţionată de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară.

(3) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, acordarea stimulentelor educaţionale prevăzute de Legea nr. 248/2015

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, nu este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional.

ART. X

(1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cererile şi documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pot fi depuse la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în format letric sau prin poşta electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 1. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1).
 1. În cazuri excepţionale, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti pot solicita persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poşta electronică prezentarea la sediul instituţiei.
 1. Prin situaţii excepţionale se înţeleg următoarele:
 1. identificarea unor inadvertenţe în documentele transmise;
 1. informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1).
 1. Termenele prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor în situaţiile excepţionale prevăzute la alin. (4) se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.
 1. Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a afişa la sediul acestora şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind transmiterea prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1).

ART. XI

(1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată

 • cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020
  1. De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  1. Pentru angajatorii menţionaţi la alin. (2) lit. b), plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.
  1. Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • cu modificările şi completările ulterioare.
  1. În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  1. Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • cu modificările şi completările ulterioare.
  1. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.
  1. Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • cu modificările şi completările ulterioare.

ART. XII

 1. În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
 1. Plata sumei prevăzute la art. XI alin. (1) se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum si a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social.

ART. XIII

 1. Documentele prevăzute la art. XII alin. (1) şi (2) se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
 1. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

ART. XIV

 1. Cheltuielile din bugetul asigurărilor pentru şomaj efectuate potrivit art. XI alin. (1) se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile.
 1. Modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzut la art. XI alin. (3) se stabileşte prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului fondurilor europene.

ART. XV

  1. Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată
 • cu modificările şi completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

  1. Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020

. Indemnizaţia se suportă din bugetul general consolidat.

  1. Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • cu modificările şi completările ulterioare.

ART. XVI

Articolul 9

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006

 • cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  1. Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.
  1. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi
 1. au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru carantină, fără îndeplinirea condiţiei privind

stagiul de asigurare.”

ART. XVII

Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2)

şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005

 • aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006
 • cu modificările şi completările ulterioare, certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr.

195/2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

ART. XVIII

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

 1. Viceprim-ministru, Valeriu Antonovici

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Victoria Violeta Alexandru

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Dragoş-Florin Coman,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Ioan Marcel Boloş

Ministrul finanţelor publice,

Vasile-Florin Cîţu

p. Ministrul educaţiei şi cercetării,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,

Virgil-Daniel Popescu

Bucureşti, 18 martie 2020.

Nr. 30.

ANEXA 1

Angajator ……………………………………………………………………

Adresă sediu social ……………………………………………………..

CUI ……………………………………………………………………………

Cont bancar nr. ……………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………..

Către

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană …………….…./Municipiului Bucureşti

Subsemnatul, …………………………., în calitate de administrator/reprezentant legal al ………………………., cu sediul social în localitatea …………………………, str. ………………………….. nr. ……., judeţul ………………………./municipiul …………………….., sectorul …., vă solicit decontarea contravalorii indemnizaţiei pentru întreruperea temporară a activităţii pentru un număr de

………………. persoane, în sumă totală de ………………………..lei.

Anexez următoarele documente:

 1. certificatul de situaţie de urgenţă eliberat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
 1. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Data ………………………

Numele şi prenumele

Administrator/Reprezentant legal

Data

ANEXA 2

Angajator ……………………………………………………………………

Adresă sediu social ……………………………………………………..

CUI ……………………………………………………………………………

Cont bancar nr. ……………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………..

Către

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ……………………….…./Municipiului

Bucureşti

Subsemnatul, ………………………………….., în calitate de administrator/reprezentant legal al

…………………………………., cu sediul social în localitatea ………………………., str.

…………………………………… nr. ……., judeţul ………………………./municipiul ……………………..,

sectorul …., vă solicit decontarea contravalorii indemnizaţiei pentru întreruperea temporară a

activităţii pentru un număr de ………………. persoane, în sumă totală de ………………………..lei.

Anexez următoarele documente:

 1. declaraţie pe propria răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii;
 1. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Data ………………………

Numele şi prenumele

Administrator/Reprezentant legal

Data

ANEXA 3

LISTA PERSOANELOR

care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului,

potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii , cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬─────────┬───┬───┬──────┬────────┬─────────┬─────┬─────────────┬─────────────┐

│Salariul de

│Nr. │Numele şi│

│Nivel de│Reşedinţa│

│bază brut

│Cuantumul

│crt.│prenumele│CNP│Gen│Vârstă│educaţie│(urban/

│Judeţ│corespunzător│indemnizaţiei│

│(ISCED) │rural)

│locului de

│muncă ocupat

├────┼─────────┼───┼───┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┤

│1 │ │ │

├────┼─────────┼───┼───┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┤

│2 │ │ │

├────┼─────────┼───┼───┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┤

│….│ │ │

└────┴─────────┴───┴───┴──────┴────────┴─────────┴─────┴─────────────┴─────────────┘

Numele şi prenumele

Administrator/Reprezentant legal

Data

––

Sunt Adrian Vrauko si de 14 ani lucrez în presa online. Am început ca redactor la Realitatea TV, am continuat mai apoi la Pro TV, Kanal D. Iar din 2014 am infiintat Revista Teo Trandafir, continuand cu HUFF.ro si multe alte site-uri din grupul AIR24. La HUFF.ro sunt Editor Of The Day si coordonez echipa editoriala.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Economic

To Top